Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

Nasze Stowarzyszenie tworzy grupa aktywnych i zaangażowanych ludzi, pełnych pasji i chęci działania.

 

Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy to zebrała się grupa ludzi, świadomych konieczności wspierania rodzin i dzieciaków w ich naturalnych środowiskach. Pół roku późnej, w styczniu 2003, otworzyliśmy świetlicę socjoterapeutyczną na os. Zielone Wzgórza.

 

Obecnie nasze Stowarzyszenie realizuje środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i ich rodzin zagrożonych marginalizacją, skierowany do społeczności lokalnych osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza. Dzięki prowadzonym programom dzieci i ich rodziny mają szansę na rozwiązanie najistotniejszych problemów bez konieczności opuszczania swego środowiska. Daje to nadzieję na zatrzymanie procesu degradacji rodzin i na zniwelowanie rosnącej bariery pomiędzy dzieciakami i ich rówieśnikami z innych środowisk.

 

W ramach programu psycho-profilaktycznego prowadzimy:

 


- świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku 2,5-5 lat,


- Klub Malucha SZANSUŚ, obejmujący opieką ok. 20 dzieci,


- dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, obejmujące opieką ok. 40 dzieci,


- intensywną pracę z rodzinami zagrożonymi marginalizacją, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,


- specjalistyczną terapię indywidualną,


- pracę ze społecznością lokalną na rzecz integracji społecznej: festyny, ogniska, rodzinne grillowania, wymiany sąsiedzkie oraz inne imprezy i spotkania dla mieszkańców osiedla,


- szkolenia kadry i wolontariuszy, przygotowując ich do pracy z rodzinami marginalizowanymi.


Cele fundacji

Stowarzyszenie zostało powołane do takich celów jak:

 


1. Pomoc i wspieranie:


a) dzieci i młodzieży pochodzących z grup podwyższonego oraz wysokiego ryzyka,
b) ich rodzin i najbliższych,
c) osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
d) matek nie potrafiących lub nie mających warunków by sprostać samodzielnemu wychowaniu dzieci, wywodzących się ze środowisk patologicznych i kryminogennych dotkniętych alkoholizmem.

 


2. Promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, związanych z działalnością Fundacji.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

  • ul. Magnoliowa 4
  • 15-669 Białystok
  • tel. 85 663 01 41