Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" działa pod obecną nazwą od 1 czerwca 2009 roku. Wcześniej, od 23 maja 2006 roku, jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenie, pracowaliśmy pod nazwą "Klub Dobrej Nowiny". Ściśle współpracujemy z Kościołem Chrześcijan Baptystów w Białymstoku.

 

Oto formy pełnienia naszej misji społecznej:

 

- Wydawanie żywności osobom potrzebującym. Pochodzi ona z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Dzięki współpracy z Suwalskim Bankiem Żywności, z którego bierzemy żywność, pomagamy obecnie ok. 1500 osobom, pochodzącym z Białegostoku i okolic (gminy Łapy, Turośń, Zabłudów, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Poświętne, Sokółka, Dubicze Cerkiewne, Orla, Narewka, itd.).

 

- Pomoc osobom bezdomnym. We wrześniu 2006 r. zapoczątkowaliśmy rozdawanie kanapek, napojów i ubrań grupie osób bezdomnych z terenu naszego miasta. Kolejnym etapem było wydawanie potrzebującym w każdy wtorek ciepłej zupy z wkładką mięsną i pieczywem.

 

- Od września 2008 roku, w ramach współpracy z Misją "Teen Challenge", rozpoczęliśmy organizowanie spotkań "Coffee House" dla osób uzależnionych. Podczas spotkań, które odbywają się we wtorki o godz. 18:00, prowadzone są rozmowy osób uzależnionych ze specjalnie przeszkolonymi wolontariuszami, którzy starają się zmotywować ich do wyjazdu na terapię do ośrodków polskiego oddziału Misji „Teen Challenge” oraz namówić do zmiany sposobu myślenia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Podawana jest także kawa i herbata oraz drobny poczęstunek, najczęściej w postaci kanapek.

 

- Od października 2008 roku prowadzimy ogrzewalnię dla osób bezdomnych. Działa ona cały tydzień w okresie wiosenno - letnim w godzinach dziennych, a w okresie jesienno - zimowym całodobowo. W trakcie pobytu w ogrzewalni osoby bezdomne mogą spożyć 2 posiłki, poczytać książki, pooglądać telewizję, posłuchać muzyki, porozmawiać z naszymi wolontariuszami oraz spędzić czas w ciepłym pomieszczeniu. Mają również możliwość skorzystania z prysznica i innych środków higieny osobistej, zmiany odzieży na czystą oraz wyprania brudnej odzieży. W okresie zimowym ogrzewalnia działa całodobowo.

Od początku swojej działalności do 21 grudnia 2009 roku mieściła się ona w budynku dawnego Dworca Fabrycznego, na ul. Traugutta 18, a od 22 grudnia została przeniesiona do kamienicy na ul. Żelaznej 23.

 

- Kolejną formą pomocy osobom bezdomnym jest Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek Nadziei". Realizujemy w nim z osobami, które chcą wyjść z tego stanu, trzystopniowy program wychodzenia z bezdomności. Uczestnicy programu mają możliwość zamieszkiwania w pokojach treningowych. Do dnia dzisiejszego udało nam się pomóc rozpocząć nowe życie 6 osobom, które już nie są bezdomne.

 

- Okresowo, w miarę posiadanych środków, prowadzimy także działania wśród dzieci z rodzin ubogich. Praca ta, mimo wielu trudności, rozwija się dzięki Bożemu błogosławieństwu i oddanym jej wytrwałym ludziom.

 

Naszym marzeniem jest stworzenie gospodarstwa rolnego dla starszych i schorowanych osób bezdomnych, które nie mają już praktycznie szans na powrót do głównego nurtu życia społecznego. Powodzenie kontynuacji naszych działań zależy w dużej mierze od naszych możliwości finansowych. Jeżeli chciałbyś nam pomóc, możesz to zrobić ofiarowując nam: pieniądze, odzież, obuwie, sprzęt komputerowy i sportowy, pościel, materiały plastyczne, instrumenty i sprzęt muzyczny.


Cele fundacji

Cele i środki działania:

 


1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.

 


2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

 

- pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- edukacja i wychowanie,
- promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej dziedzinie,
- pomoc osobom bezrobotnym,
- promowanie wartości chrześcijańskich,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność na rzecz uchodźców,
- działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych, działania na rzecz osób starszych.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

  • ul. Żelazna 23
  • 15-297 Białystok
  • tel. 85 674 87 17
  • fax. 85 742 29 80