Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001 roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje się ofiara wypadku.

 

W dniu 29 kwietnia 2004 roku decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052038.

 

Pomagamy bezpłatnie ofiarom wypadków drogowych. Obszarem działalności Fundacji jest teren całego kraju. Zależy nam, by jak największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymała wsparcie i pomoc jaką możemy zaoferować.

 

W dotychczasowej działalności Fundacja „Zielony Liść” niwelowała skutki wypadków komunikacyjnych setkom poszkodowanym. Naszą pomoc otrzymały nie tylko osoby fizyczne, ale i placówki medyczne, szkoły, przedszkola oraz komendy policji.

 

Doceniając wagę profilaktyki i prewencji, prowadzimy działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży dotyczącą podnoszenia bezpieczeństwa na drodze. Do tej pory przeprowadziliśmy liczne akcje i programy tj.: „Bezpieczne dziecko”.

 

Współpracujemy nie tylko z ośrodkami szkolnymi, ale również z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami i działaniami statutowymi Fundacji.


Cele fundacji

Nasze cele statutowe:

 

Celem naszej Fundacji jest:

 

- organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

- działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: doradztwo i organizacja w zakresie pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej, prawnej,

 

- pomoc społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego,

 

- organizowanie i wspieranie aktywności społecznej i zawodowej,

 

- działalność szkoleniowa, organizacyjna, informacyjna,

 

- poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej,

 

- pomoc osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

 

- działalność oświatowa w zakresie wzmacniania poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 

- propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji współpraca z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 

- pomocy ofiarom wypadków i kolizji.

 

 

Dane teleadresowe

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ

  • ul. Ducha Świętego 5
  • 87-100 Toruń
  • tel. 56 657 55 40-4
  • fax. 56 696 50 10