Fundacja GAJUSZ

SAMOTNOŚĆ NIE JEST DLA DZIECI - to zdanie od kilkunastu lat jest myślą przewodnią, kluczem działalności Fundacji GAJUSZ. Jest drogowskazem dla ludzi dobrej woli, sponsorów, przyjaciół GAJUSZA, wolontariuszy i pracowników naszej organizacji. Chore dzieci i ich rodzice mogą liczyć na nasze wsparcie 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Fundacja GAJUSZ:


* Pomaga dzieciom długotrwale chorym z terenu województwa łódzkiego,

- 2 października 2013 roku Fundacja otworzyła hospicjum dla dzieci osieroconych „Pałac – Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci”,


* Zapewnia psychologów, wolontariuszy i arteterapeutów na oddziałach onkologicznych Szpitala Klinicznego nr 4 (ul. Sporna 36/50, Łódź),


* Od siedmiu lat prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, dzięki czemu chore dzieci mogą być wśród bliskich, w domu,


* Od dziesięciu lat prowadzi program pomocy prawnej dla dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych z całej Polski,


* Propaguje wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i skutków długotrwałych chorób u dzieci,


* Wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Armenii.


Cele fundacji

Celem Fundacji jest:


· współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,


· przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,


· organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,


· zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,


· organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieży objętych działaniem Fundacji,


· prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,


· propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,


· prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,


· prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,


· promocja i organizacja wolontariatu.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

· Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,


· Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,


· Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,


· Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,


· Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie.

Dane teleadresowe

Fundacja GAJUSZ

  • ul. Piotrkowska 17
  • 90-406 Łódź
  • tel. 48 426 31 04
  • fax. 42 631 00 41