Fundacja Dorośli Dzieciom

Fundacja Dorośli Dzieciom realizucje cele statutowe w zakresie:

 

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej,

 

- prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży,

 

- ochrony i promocji zdrowia,

 

- działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

- wspierania finansowego placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

 

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 

- promocji i organizacji wolontariatu,

 

- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,

 

- pomocy dzieciom i młodzieży, będących ofiarami patologii społecznych,

 

- działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci.


Cele fundacji

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:

 

- naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy wśród dzieci i młodzieży, czyli przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, wychowawczych,

 

- edukacyjnych, programów badawczych i funduszy stypendialnych, oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury wśród dzieci i młodzieży, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,

 

- dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem dzieci i młodzieży będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,

 

- ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających dzieciom i młodzieży korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw,

 

- pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dzieciom i młodzieży oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania na poziomie standardów europejskich, w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

- gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na potrzeby Fundacji,


- środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i subwencji osób prawnych,


- prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, ze szczególnym naciskiem na wsparcie medialne,


- współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

Dane teleadresowe

Fundacja Dorośli Dzieciom

  • ul. Staszica 10
  • 27-200 Starachowice
  • tel. 41 275 10 86
  • fax. 41 275 10 86